تذهیب اثر اسماسادات نوابی قمصری

تذهیب اثر اسماسادات نوابی قمصری

آثار نمايش داده شده در پنجمين دوسالانه نمايشگاه تذهيب و نگارگري ايران