تشعیر اثر ملیحه بنی بشر

تشعیر اثر ملیحه بنی بشر

آثار نمایش داده شده در دوسالانه اول نمایشگاه دوسالانه تذهیب و نگارگری