تشعیر اثر مریم پارسافر

تشعیر اثر مریم پارسافر

آثار نمایش داده شده در دوسالانه اول نمایشگاه دوسالانه تذهیب و نگارگری