هنر زیبای مینا کاری روی کاسه

هنر زیبای مینا کاری روی کاسه

هنر زیبای مینا کاری روی کاسه
این هنر برای تزدین کاسه و بشقاب و ... بکار می رود