خط نسخ خطی خاص با کاربردی خاص

خط نسخ خطی خاص با کاربردی خاص

خط نسخ يکي از مهمترين وقايع قرن سوم هجري ابداع خط نسخ بوسيله ابن مقله( يا مقلد ) بود
هر چند برخي بر اين عقيده اند که قبل از ابن مقله هم خط نسخ وجود داشته اما چيزي که مطمئن هستين بر آن است که وي اين خط را به اوج و تکامل رسانده